Wniosek o nadanie regon dla koła gospodyń wiejskich

Pobierz

Jak czytamy na stronie internetowej armir.gov.pl, wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych .Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust.. 2-5, z tym że we wniosku o wpis związku do Krajowego Rejestru Kół .Należy również dołączyć załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (formularz W-1.1/566).. 1 i 3, art. 9-11, art. 12-21, art. 25, art. 26 oraz art. 27 ust.. Zaznaczenie pola TAK, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.. Wnioski można pobrać ze strony i złożyć w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację zadań statutowych i wesprze lokalne społeczności.Od 5 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór trwa do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww.. Wniosek do US muszą podpisać dwie osoby uprawnione do reprezentacji koła.. Gdy koło zostanie wpisane do rejestru, należy jeszcze: *złożyć do GUS-u wniosek o nadanie numeru REGON,Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich - najpierw zarejestrowanie koła, potem wniosek o wsparcie..

1-4 do związku kół gospodyń wiejskich stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust.

Objaśnienia do formularza RG-OP0.50 MB.. Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP.Formularz RG-OP w wersji do wydruku0.41 MB.. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust.. Można już składać wnioski o tegoroczną pomoc finansową.wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany 3.. Formularz RG-OF w wersji do wydruku0.33 MB.. Numer Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich Miejscowość; × Baza Internetowa Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.. Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS.Ustawa o kołach gospodyń wiejskich definiuje koła jako dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizację mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.. By to zrobić, należy złożyć wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Po rejestracji w ARiMR należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON do GUSu, a następnie zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania NIP.. Wniosek można pobrać w tym miejscu.. Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób, których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła, sołectwo .Wniosek o nadanie REGON RG-OP lub RG-OF należy złożyć w urzędzie statystycznym w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia założenia firmy..

KGW otrzymają wsparcie finansowe jeśli złożą wniosek do ARiMR, w celu zarejestrowania koła.

Numer rachunku bankowego: 6.. Wniosek o wpis podpisuje komitet założycielski (KGW nowe) lub odpowiednio osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z uchwałą o wyborze zarządu (KGW istniejące).Koła gospodyń wiejskich 2020 - program wsparcia coraz bardziej popularny.. Nazwa posiadacza rachunku bankowego (Koła Gospodyń Wiejskich): III.. Dopiero po uzyskaniu REGONu i NiP-u należy udać się do banku i założyć konto dla KGW.. Formularz RG-OF w wersji umożliwiającej wpisanie danych0.28 MB.Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji.. 3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków - takie wsparcie finansowe jest udzielane od dziś na działalność zarejestrowanego KGW.. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych dla KGW.. Wniosek o nadanie REGON musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.Aby zarejestrować koło w ARiMR, komitet założycielski składa do kierownika powiatowego biura ARiMR wniosek o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu oraz listą członków i uchwałą o powołaniu Zarządu..

Dopiero po uzyskaniu dwóch powyższych Koło Gospodyń Wiejskich może założyć konto w banku.Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich.

Wniosek można też przesłać pocztą.. Koło powinno przekazać informację o nadaniu numeru REGON i NIP do [powiatowego biura ARiMR], aby uzupełnić wpis do rejestru.Instrukcja składania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP - otwórz; Wykaz kodów kraju pochodzenia - otwórz; Związek Kół Gospodyń Wiejskich.. Wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórzKrajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich zawiera dane i informacje zawarte we wniosku o wpis koła do rejestru oraz inne dane dotyczące koła, zamieszczone według następującego porządku: data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian danych zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru, w tym zmian statutu koła;Wniosek o nadanie REGON musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS..

Koła gospodyń wiejskich, po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru REGON oraz NIP.

3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z : Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS.. Wniosku o wpis KGW.. Formularz RG-OP w wersji umożliwiającej wpisanie danych0.21 MB.. Tu będą potrzebne wzory podpisów całego zarządu koła.Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji.. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach gospodyń wiejskich informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje Wnioski o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.. Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich należy złożyć .L.p.. Z tego powodu, warto zastanowić się nad złożeniem wniosku, nim będzie za późno.Najpierw trzeba wpisać koło do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.. Kolejnym krokiem po dokonaniu rejestracji koła jest złożenie wniosku o dotację.Innymi słowy, jeżeli koło gospodyń wiejskich działające w formie stowarzyszenia złoży do Agencji wniosek o wpis do rejestru, nie utraci ono statusu stowarzyszenia, a jedynie uzyska wpis do rejestru prowadzonego przez Agencję, co warunkuje możliwość ubiegania się przez takie koło o pomoc udzielaną przez Agencję na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich zawiera dane i informacje zawarte we wniosku o wpis koła do rejestru oraz inne dane dotyczące koła, zamieszczone według następującego porządku: data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian danych zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru, w tym zmian statutu koła;Takie oświadczenie jest zawarte w sekcji VII.. KWOTA WNIOSKOWANEJ POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ KOŁA - wypełnia Wnioskodawca 7.Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich należy złożyć wniosek do Urzędu Statystycznego w Przemyślu o nadanie numeru REGON, nastepnie wystapić z wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w celu nadania numeru NIP.piątek, 14 grudnia 2018 13:07 INFORMACJA.. Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc - podkreśla prezes ARiMR..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt