Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wzór

Pobierz

A i B) i pozostałych dokumentów z moich akt.. Alternatywnie potwierdzenia autentyczności podpisu możeUpoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem * oraz innych dokumentów Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana/Panią ………………………………………………………………………UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WRAZ Z SUPLEMENTEM Niniejszym upoważniam Panią/Pana: .. do odbioru wystawionego na moje nazwisko: dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem .. (kierunek i rok studiów) …………………………………….. (nr indeksu) U P O W A Ż N I E N I E Upowa żniam Pani ą/Pana ……….………………………………………………………, legitymuj ącą/-ym się dowodem osobistym (seria i numer) …………………………………….Wzór pełnomocnictwa do odbioru dyplomu ukończenia studiów - MUP | Małopolska Uczelnia Państwowa im.. pieczątka i podpisJa, niżej podpisana/ny nr PESEL .. legitymująca/cy się dokumentem tożsamości (dowodem osobistym/ paszportem**) seria i nr .. wydanym w dniu .. przez .. zamieszkała/ły .. upoważniam Panią/Pana** .. nr PESEL .. legitymującą/cego się dokumentem tożsamości (dowodem osobistym/ paszportem**) seria i nr .. wydanym w dniu .przez ., zamieszkałą/łego .. do odbioru wystawionego na moje nazwisko:Upoważnienie do odbioru dyplomu.. Absolwent wraz z dyplomem otrzymuje dwa odpisy dyplomu, w tym jeden odpis w języku obcym, o ile absolwent złoży .1..

Pamięć - Współczesność - Nowoczesność.Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów.

……………………………………… Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy.. Upoważnienie zostało podpisane w obecności pracownika*** …………………………………………………………………….….…, przez Panią/Pana**do Zarządzenia nr 45/2019 Rektora UPJPII .. imię i nazwisko .. Kraków, dnia ………………………………….. numer albumu .. kierunek .. poziom .. forma Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z odpisami oraz suplementu do dyplomu wraz z odpisami Niniejszym upoważniam Panią/Pana:kierunek studiów nr albumu UPOWAŻNIENIE Niniejszym upoważniam Panią/Pana/.. legitymującą/ego/ się dowodem osobistym .. do odbioru mojego dyplomu ukończenia studiów (odpisu dyplomu w j. angielskim)Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem* .. * upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej.. Student upoważnia osobę/y do odbioru dokumentów związanych z tokiem lub zakończeniem studiów, np. zaświadczenia o byciu studentem, dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, świadectwa dojrzałości itp. 15.. Aby tak zrobić musisz przygotować pismo - Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów .Wypełniony formularz należy złożyć w dziekanacie do podpisania przez pracownika - a następnie .upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem authorization to collect the higher education diploma with its official copies and the supplement wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Prodziekana Wydziałudo odbioru mojego dyplomu ukończenia studiów..

Wzór podania o duplikat indeksu lub dyplomu.

Dyplomy wydawane są absolwentowi studiów osobiście lub osobie trzeciej na podstawie upoważnienia notarialnego lub przygotowanego w dziekanacie w obecności pracownika dziekanatu.. Ja niżej podpisany (a) (imię udzielam upoważnienia Panu (i).. Wzór podania o rozliczenie sesji.. podpis i numer dowodu osobistego Upoważnienia dokonano w obecności pracownika Dziekanatu.. Podpis czytelnyUpoważnienie do odbioru dyplomu Formularz upoważnienia do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem Jeżeli kończysz studia, a wiesz, że nie będzie Cię na rozdaniu dyplomów - może go odebrać wskazana przez Ciebie osoba.. Wzór podania o duplikat legitymacji studenckiej.PESEL ………………………….. Małopolska Uczelnia Państwowaimienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, w tym także wzór dyplomu z wyróżnieniem oraz wzór dyplomu ukończenia studiów prowadzonych wspólnie, określa uchwała nr 41/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia orazupoważnienia do odbioru udzielonego jej przez studenta/absolwenta lub - w przypadku wątpliwości - na podstawie upoważnienia poświadczonego urzędowo; wzór upoważnienia udzielanego przez studenta/absolwenta dostępny jest na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki;Druki do pobrania..

Dziekan Studium Magisterskiego.Upoważnienie do odbioru dokumentów.

Instytucji, Organu, Urzędu uprawnionego do poświadczenia autentyczności podpisu wnioskodawcy oraz pieczęć imienna i podpis ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt