Rejestr zakładowych układów zbiorowych pracy

Pobierz

ZAKŁADOWE UKŁADY ZBIOROWE PRACY I.. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracyRejestracji układu dokonuje się w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4.04.2001r.. Na podstawie art. 241 9 i 241 18 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r.ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW TAURON WYDOBYCIE S.A. Zmiany dokonywane po stronie podmiotów zawierających układ.. Strony układu nadal wykazują się zbyt małą znajomością obowiązujących od dnia 5 maja 2001 r. nowych przepisów dotyczącychPonadzakładowe układy zbiorowe pracy podlegają wpisowi do rejestru układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy.. Wpis następuje do rejestru właściwego dla: układów ponadzakładowych - jeżeli jest to układ ponadzakładowy - prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy, układów zakładowych - rejestr tych układów prowadzi właściwy okręgowy inspektor pracy.ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. z dnia 9 czerwca 2017 roku wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 5 lipca 2017 roku pod numerem: U - CMXVIIPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postpowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.Zmiany postanowie ń zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na tre ść umów o prac ę..

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy.

Najwięcej układów zawarto dla pracowników zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (149 układów obejmujących łącznie 62 476 pracowników).Rejestracja układu zbiorowego pracy.. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PSG sp.. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. z 2001r.. Podczas procedury rejestracyjnej badana jest zgodność układu z przepisami prawa.. Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym pomi ędzy pracodawc ą a zwi ązkami zawodowymi.. Najwięcej układów zawarto dla pracowników1 USTAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY w brzmieniu z dnia 25 sierpnia 1969 r. (BGBl.. Stanowi źródło prawa pracy, bowiem reguluje on prawa i obowi ązki pracodawcy i pracowników - świadczy o tym art.9 §1 k.p.. Strony .Odpowiedź prawnika: Rejestracja protokołu dodatkowego.. Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.. Wśrd źrdeł prawa pracy układy zbiorowe pracy, a szczeglności zakładowe układy zbiorowe pracy wciąż mają dość duże znaczenie w realiach naszego rynku pracy..

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy: tel.

Podpisany przez strony układ zbiorowy podlega wpisowi do rejestru, czyli rejestracji.. 01 sierpnia 1995 | Prawo | TN.. Zarejestrowane w 2002 r. zakładowe układy zbiorowe pracy objęły ogółem 117 653 pracowników.. Wzory dokumentów.. Rejestracja układu (protokołu dodatkowego) 7.1. Rejestr ponadzakładowych układów zbiorowych pracy prowadzi minister właściwy do spraw pracy, adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, numer telefonu do sekretariatu Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego (22) 661-16-38.oraz do osoby prowadzącej akta rejestrowe (22) 661-16-94.6. nr 34 poz .Zawarty układ zbiorowy pracy podlega rejestracji.. Procedura rejestracyjna.. ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ Spółka Akcyjna wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 4 maja 1995r..

Zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy 1.

Podstawa prawna .. Szacuje się, że w polskich przedsiębiorstwach funkcjonuje prawie 10 tysięcy zakładowych układw zbiorowych (na dzień 31 grudnia 2004 r. było ich zarejestrowanych 9132).Komentarze .. Dokonano tak że wpisu do Rejestru 21 informacji zgłaszanych na wniosek jednej ze stron układu, w tym: - o wypowiedzeniu układu - 4 informacje, - o rozwi ązaniu układu na mocy porozumienia stron - 3 informacje,w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.. I str. 1323) ostatnio zmieniona przez Rozporządzenie z dnia 25 listopada 2003 r. (BGBl.. TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone następującymi Protokołami Dodatkowymi do Układu, zawartego w dniu 31.05.2006 r., wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy pod numerem U-MDCCLXXXVIII/06:Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy..

Wniosek o zarejestrowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

(22) 425 11 76Spośród zarejestrowanych w roku sprawozdawczym 310 zakładowych układów zbiorowych pracy, 195 zostało zawartych po rozwiązaniu poprzedniego układu, a 115 układów - u pracodawców nieobjętych dotychczas takim układem.. 14 czerwca 2007, 18:21.. Wniosek o rejestrację.. [Forma i treść] 1) Układ zbiorowy pracy reguluje prawa i obowiązki stron układu i zawiera normy prawne, które mogą regulować treść, zawieranie i kończenie stosunków pracy oraz sprawy zakładowe i .ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ S.A.. Rokowania Zawarcie układu następuje w drodze rokowań.stan rejestru prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Prowadzeniem spraw związanych z ponadzakładowymi układami zbiorowymi pracy zajmuje się Wydział Rokowań Zbiorowych w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego.14.. W związku z trudnościami ekonomicznymi na rynku pracy można zaobserwować tendencję firm do rozwiązywania układów zbiorowych pracy.. Zarejestrowane w 2007 r. zakładowe układy zbiorowe pracy objęły ogółem 121,5 tys. pracowni-ków.. Pracodawca, podejmując taką próbę, powinien liczyć się ze skutkami, jakie się z tym wiążą.. Inicjatywa zawarcia układu Zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa.. Poza układem nowo zawartym do rejestru wpisuje się protokoły dodatkowe do układów, porozumienia o stosowaniu układów oraz protokoły dodatkowe do tych .Skutki wypowiedzenia lub rozwiązania układu pracy.. Tekst jednolity wg stanu na dzień 07.03.2015 roku, advertisement .Minister właściwy do spraw pracy w celu zapewnienia jednolitych zasad rejestracji układów zbiorowych pracy i prowadzenia rejestru tych układów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, w szczególności warunki składania wniosków o wpis do rejestru układów i o rejestrację układu, zakres informacji objętych tymi wnioskami oraz dokumenty dołączane do wniosków, skutki niezachowania wymogów dotyczących formy i .Minister właściwy do spraw pracy w celu zapewnienia jednolitych zasad rejestracji układów zbiorowych pracy i prowadzenia rejestru tych układów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, w szczególności warunki składania wniosków o wpis do rejestru układów i o rejestrację układu, zakres informacji objętych tymi wnioskami oraz dokumenty dołączane do wniosków, skutki niezachowania wymogów dotyczących formy i .informujemy, że w dniu 31 sierpnia br. Dla zakładowych układów zbiorowych pracy rejestr prowadzi właściwy okręgowy inspektor pracy, natomiast dla układów ponadzakładowych - minister .9.. Aby układ zbiorowy pracy uzyskał moc obowiązującą, konieczna jest jego rejestracja.. z o.o. został wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy pod nr U-MCCXCII.. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy W roku sprawozdawczym odmowę rozpatrzenia wniosku o rejestrację układu i protokołu wydano w przypadku 14,6% złożonych wniosków (w 2001 r. - 15,5%)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt