Sprawozdanie z narodowego programu rozwoju czytelnictwa

Pobierz

2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r.. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych "Narodowego Programu Rozwoju .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im.. Liczba zakupionych książek: 281, w tym 124 lektury, co stanowi 44% zakupu.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Jednym z ważniejszych zadań w pracy Szkoły i biblioteki w roku szkolnym 2015/2016 było opracowanie wniosku (i realizacja zadań zaplanowanych w jego ramach) Zespołu Szkół w Górze do Starostwa Powiatowego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3 1.. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 .Łódzki Kurator Oświaty informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało formularz sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa lub strony internetowej Kuratorium (załącznik nr 1).sprawozdanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa..

... sprawozdanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, przypominam o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2021 r. sprawozdania z realizacji programu za rok 2020 .Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocjęSprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej.. Toniego Halika w Ostrołęce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017 i 2018 Zorganizowane wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów: 1.. Miast, Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego.. Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej - 62 %.Przypominamy o obowiązku przedłożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych według poniższego wzoru:Sprawozdanie działań realizowanych w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im..

Całkowity koszt programu: 5 000 zł.

Materiały Formularz sprawozdania - minister 2018Formularz _minister.xlsx 0.02MB Formularz sprawozdania - wojewoda 2018Formularz _wojewoda.xlsx 0.02MB Formularz sprawozdania .W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka CEZiU"Kopernik" otrzymała w maju 2019 roku środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji .W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu III, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała w marcu 2019 roku środki finansowe na zakup książek w wysokości 15 000,00 zł, w tym 12 000 .Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. Wniosek złożony został w grudniu 2019r..

Poniżej znajduje się sprawozdanie z działań szkoły.

Szanowni Państwo.. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 biblioteka szkolna zakupiła za kwotę 15 000 zł 718 woluminów, w tym 42 dokumenty elektroniczne (audiobooki) oraz 368 lektur (co stanowi 51% zakupionych książek) .. Kwota przyznanego wsparcia: 4 000 zł.. pt wrz 25, 2020 11:16 am .Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w II Liceum Ogólnokształcącym im.. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich I.. W ankiecie braliRealizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.. Celem realizowanego"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w naszej szkole w 2018 roku było rozwijanie i wzmacnianie zainteresowań uczniów .Zgodnie z § 15 ust.. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz .Dotyczy sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku budżetowym 2020 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące do 6 grudnia 2019).. I teraz mam kilka pytań dotyczących sprawozdania z realizacji działań.. Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie.. Pierwszym z działań, które zostało wykonane było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów oraz rodziców na temat: "Czego oczekuję od biblioteki szkolnej"..

Moja szkoła otrzymała dofinansowanie z programu.

Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli na temat: "Warto przeczytać".SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWONU CZYTELNICTWA- Priorytet 3 W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1, im.. Mikołaja Kopernika w Łowiczu W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i .Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło szczegóły harmonogram realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".. Zapraszamy do zapoznania się.W związku z § 15 ust.. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.. Opis zrealizowanych przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Nasza szkoła zakończyła realizację programu ministerialnego, mającego na celu rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów i wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej.. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im.Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" za rok 2020.. Dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.DPPI-WPPiP.4087.22.2020.BS) Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje wyjaśnienia w sprawie realizacji w 2020 roku działań związanych z promocją czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół, które przystąpiły do programu w bieżącym roku.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rakowie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce Wkład własny: 1 000 zł.. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: "Narodowy Program Rozwoju .Formularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wsparcia w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15.000 zł Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł Wkład własny: 3.000 zł Liczba zakupionych książek: 788, w tym lektur: 206, co stanowi 26% zakupionych książek.W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka Szkoły Podstawowej w Malanowie otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt