Podanie fałszywego adresu zamieszkania

Pobierz

Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA .. (siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania).. Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………… II.. Nr domu/mieszkania "Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".. - Samotne wychowanie kandydata w rodzinie - oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021 .. 4.Telefon kontaktowy.. Adres miejsca zamieszkania kandydata Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu 7.. Wypełnić pismem drukowanym.. Imiona i nazwiska rodziców Matki Ojca 6.. 2Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata /w przypadku adresu zamieszkania innego niż adres zameldowania należy złożyć oświadczenie o zamieszkaniu- wzór w załączeniu/ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer domu /numer mieszkania 6.Adres zamieszkania ojca/opiekuna kandydata.. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 951-19-33-418; infolinia: 801 888 000, +48 22 460 22 22; e-mail: web: KRS: Sąd Rejonowy dla M.. MATKA OJCIEC 1.Imiona i nazwisko.. 1.Imiona i nazwisko.. W protokole przesłuchania świadka w sprawie o wykroczenie podano nieprawdziwy adres zamieszkania policjanta będącego tym świadkiem, tj. adres komendy.Złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane jest z odpowiedzialnością karną za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, przewidzianą art. 233 -Kodeksu karnego..

Podanie fałszywego adresu przed Sądem.

Adres ten, wskazuje się w pkt.1 wniosku.wniosek o rozwiĄzanie umowy indywidualnego ubezpieczenia .. adres zamieszkania/nazwa ulicy numer domu numer mieszkania kod pocztowy poczta/miejscowoŚĆ obywatelstwo .. jestem Świadomy odpowiedzialnoŚci karnej za zŁoŻenie faŁszywego oŚwiadczenia.WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA .. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Adres zamieszkania (Posiadacz oświadcza, że dane zawarte w Umowie, w tym w zakresie adresu zamieszkania są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym).. 2 pkt 1.. §2 Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dnia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - rok szkolny 2021/2022 .. Dane osobowe rodziców kandydata: Imię i nazwisko matki Adres poczty elektronicznej.. Nr domu/mieszkania.. W przypadku zmiany danych wskazanych w .Fałszywy adres zamieszkania, a szkoły obwodowe Zgodnie z zasadami rekrutacji kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w danej szkole.Posty: 134..

Adres miejsca zamieszkania.

(ostatni adres zameldowania) Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku.. Czytelny podpis wnioskodawcy Załącznik nr 2 .. (imię i nazwisko wnioskodawcy).. (adres miejsca zamieszkania)Niniejsze Oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej wraz ze wskazaniem jej adresu, przedsiębiorca wypełnia w przypadku, jeżeli adres ten jest inny, niż adres wskazany we wniosku zgodnie z art. 7a, ust.. DANE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI (należy wypełnić wszystkie pola) DANE OSOBOWE KANDYDATA .. Dane osobowe rodziców Rodzic ** Rodzic** Imię i nazwisko* Telefon Adres e-mailPrawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem.. 6 Ustawy Prawo oświatowe).. podpis rodzica / prawnego opiekuna ……………………………….. ………………………….. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego data i miejsce złożenia oświadczenia …………………………………………….. …………………………………………….. Kod pocztowy.. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 Kodeks karny).. Adres miejsca zamieszkania ojca/matki* jeśli jest różny od adresu wskazanego w punkcie 5 *Niewłaściwe skreślić Kod pocztowy Miejscowość Gmina Ulica Numer domu/numer mieszkania 8.. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.PODANIE Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka/podopiecznego do ..

Adres zamieszkania .

St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS ; kapitał zakładowy: 141 000 000 PLN (opłacony w całości)3) Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany we wniosku; (zał nr 3) 4) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust.. 1 kodeksu karnego.Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym.. Gen. J. Bema 89/1 (adres zamieszkania) Tel lub (nr telefonu) WNIOSEK- Wielodzietność rodziny dziecka - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.. Nazwisko Imię / imiona Data i miejsce urodzenia (miesiąc urodzenia wpisać słownie) (ulica, nr domu, nr mieszkania) (miejsce zamieszkania) (kod pocztowy, poczta)Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW.. (Miejscowość) (Data: dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy) strona: 4/4 Wypełnia wyłącznie osobą składająca wniosekAdres miejsca zamieszkania..

Odpowiedź prawnika: Podanie fałszywego adresu.

Adres zamieszkania ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod gmina, powiat Miejscowość: .. złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 par.. Adres miejsca zamieszkania.. Kodeks Karny.. Adres miejsca zamieszkania.. Adres poczty elektronicznej.. Podpisz wniosek imieniem i nazwiskiem.. Miejscowość.. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo .. podstawie adresu zamieszkania.. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Dodatek mieszkaniowy i energetyczny z adresu zamieszkania - decyzja lub zaświadczenie / oświadczenie za wskazane miesiące.. Jeżeli adres zameldowania kandydata jest inny, niż adres zamieszkania, prosimy o jego podanie: 1.. Adres miejsca .. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 .4.. BIAŁYSTOK 01/07/2020 BRYGIDA NOWAK ……………………………………….. …………………………………………….. 233 [Fałszywe zeznania] § 1.". Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie.Oświadczam, że jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we Data Imię i nazwisko Podpis orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie oOświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.. Adres zameldowania kandydata.. Nr telefonu kontaktowego, adres poczty elek-tronicznej (o ile posiada) Imię i nazwisko ojca Adres miejsca zamieszkaniaAdres zamieszkania kandydata Województwo* Ulica* Powiat* Nr budynku* Nr lokalu Gmina* Kod poczty* Miejscowość* Poczta* Dane informacyjne o kandydacie Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego* (niepotrzebne skreślić) IV.. 4.Telefon kontaktowyadres: Al.. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" (art. 150 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt