Wniosek o zatrudnieniu do przedszkola

Pobierz

.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.. Data urodzenia (ddmmrrrr) ADRES ZAMIESZKANIA 2 7.PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .. (imię i nazwisko dziecka) i pracuję na podstawie umowy o pracę*, powołania*, wyboru*, mianowania*, spółdzielczej umowy oZaświadczenie o zatrudnieniu Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani .. Seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości 1 2.. Przedszkola i szkoły podstawowe.. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.Wniosek dla rodziców - o zorganizowanie zajęć w przedszkolu; Wniosek dla rodziców - o zorganizowanie zajęć w szkole; Fragmenty rozporządzeń określające uprawnione grupy rodziców.. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby rekrutacji.. Informacje, których udzielamy we wniosku muszą być prawdziwe, co dodatkowo udowadnia się załączając odpowiednie dokumenty.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola 30 3 Oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym Oświadczenie o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym obojga rodziców ( opiekunów prawnych) 25 4 Jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnymZałączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2021/22 Zarządzenie Wójta z załącznikami w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli 2021 - 2022 Zgłoszenie dziecka do szkoly podstawowej na rok szkolny 2021/2022Strona nr 1 z 3 stron Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym Wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.- Rodzice czas na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym mają do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 16 w pierwszej turze i podczas drugiego terminu od 1 czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. do godz. 16 - informuje Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy gdyńskiego magistratu.W jego ocenie przedszkola powinny funkcjonować - choć w ograniczonym zakresie - po złożeniu przez rodzica wniosku ze wskazaniem miejsca zatrudnienia..

Odwołanie do przedszkola 2020.

Nazwisko 3.. Wypełniony dokument rodzice składają wybranym przedszkolu.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie nr 1 - wielodzietność: Oświadczenie nr 2 - samotne wychowanie: Oświadczenie nr 3 - szczepienia: Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęciaWniosek wraz z załącznikami należy przynieść do przedszkola i złożyć do urny na dokumenty, bądź przesłać na Epuap/MPP3_STG/skrytkaESP W przypadku jakichkolwiek pytań Komisja Rekrutacyjna pełni w przedszkolu dyżury od 01.04.2021 - 16.04.2021 (w dni robocze), w godz. 9.00-12.00.Termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do placówki to 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.. Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, składa odpowiednie oświadczenie.Wniosek o przyjęcie do przedszkola jest niezbędny w procesie rekrutacji przedszkolnej, bo na jego podstawie podejmowana jest decyzja o przyjęciu dziecka do danej placówki.. Drugie Imię 5.. DANE OSOBOWE DZIECKA DANE DZIECKA 1.. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:Osoby takie po zaznaczeniu odpowiedniego kryterium są zobligowane do dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu dokumentacji w placówce..

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.

(imię i nazwisko)Wniosek o przyjęcie do przedszkola Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu - załącznik nr 1 Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu - załącznik nr 3 Oświadczenie rodziców o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym przez rodzeństwo kandydata - załącznik nr 4Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanychweź wniosek o przyjęcie do przedszkola, wypełnij wniosek, złóż gotowy wniosek w tym przedszkolu, jeśli przedszkole prowadzi rekrutację przez internet: wejdź na stronę internetową urzędu miasta lub gminy, zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej, wypełnij formularz i wskaż przedszkola, do których chcesz zapisać twoje dziecko.WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 22 marca 2021 r. od godz. 800 do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 1600 .zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie mejli lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy - odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie..

od 24 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. do godz. 15.00Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?

zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnegoRodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2014 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.. Informujemy równocześnie, że warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej będzie wypełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.zmieniły się warunki w naszej rodzinie już po złożeniu wniosku, np. rodzic podjął zatrudnienie, w rodzinie pojawi się kolejne dziecko lub wystąpił fakt rozpoczęcia samodzielnego wychowania dziecka.. Pierwsze Imię 4.. 1 i 2 RODO: 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Publiczne nr 2 im.. Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust.. Data……………………………………… …………………………….……….…………………… podpis pracodawcywniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu do przedszkola.pdf Byłem zatrudniony w .. (nazwa zakładu)Wniosek: o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego: 6526: Oświadczenie: osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot.1 wniosek o przyjĘcie do przedszkola/oddziaŁu przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 a. dane identyfikacyjne dziecka d a n e i d e n t y f i k a c y j n e d z i e c k azaŚwiadczenie o zatrudnieniu Zaświadcza się, że Pan/Pani:………………………………………………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt