Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego doc

Pobierz

ul. Wileńska 9B, 31-413 Kraków - Telefon: +.. Załączam oryginał opinii.02_Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (przykładowy wzór).rtf : 59,6k : 03_Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (przykład).rtf : 67,7k : 04_Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (przykładowy wzór).rtf : 43,3kKraków, dnia………………….. ……………………………………….. (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna .DECYZJA W SPRAWIE ODROCZENIA OBOWI ĄZKU SZKOLNEGO Na podstawie art. 16 ust.. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.Wniosek o przekazanie karty indywidualnej do innej poradni (wersja .pdf) lub wersja .docx.. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.. odroczenia obowiązku szkolnego pozytywnie rozpatrzono 3324 wnioski.. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe).WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO .. czytelny podpis osoby składającej wniosek .. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dzieckoWNIOSEK O ODROCZENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek rodziców ..

o odroczenie obowiązku szkolnego.

w sprawie oceny jego gotowości szkolnej (opinia w załączeniu) nazwa i adres poradni psychologiczno - pedagogicznej.. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię .Odroczenie obowiązku szkolnego.. Podstawa prawna: art. 36 ust.. Wnoszę.. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.. Po spełnieniu warunków określonych w ustawie - Prawo oświatowe, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego można wydać zarówno przed, jak i po rozpoczęciu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.2) Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego - zał.. 4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Głogów Młp., dn. ………2021 r. imię i nazwisko rodziców .. adres zamieszkania rodzicówWniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jego rodzice powinni złożyć do dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka w dniu złożenia wniosku (art. art. 38 ust.. Z tego ws.. Regulamin Zespołu Orzekającego PPP nr 3 w Krakowie.. Podstawa prawna:Do wniosku, o którym mowa w ust.. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami): - wniosku rodziców, podanie o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego.Załącznik nr 6. z dnia …………………………………………..

Wejść ...Odroczenie obowiązku szkolnego.

3 - 4d ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668), na wniosek rodziców/opiekunów prawnych z dnia ………… ………………… roku oraz poWarto pamiętać, że wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego powinien być złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.. Dzień otwarty 8 marca 2021r.. gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, z czego 5663 (71,47 proc.) dotyczyło odroczenia obowiązku szkolnego.. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia (wersja .pdf) lub wersja.doc.. Decyzja w tej kwestii spoczywa na dyrektorze szkoły, a jej wydanie zależy od złożenia stosownych dokumentów.Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice.. odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 dotyczyło uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Nie zawsze dziecko, które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne, rozpocznie w kolejnym roku szkolnym naukę w klasie I. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka wydaje decyzje o odroczeniu na podstawie następujących dokumentów (art. 36 ust..

Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego.

Title: Microsoft Word - SPCHprocedura-odroczenia-obowiązku-szkolnego.doc Author: Sadowscy Created Date: 6/12/2015 9:48:39 PM .W roku szkolnym 2014/2015 rodzice złożyli 7924 wnioski ws.. Szkoła Podstawowa nr 95 im.. Zwracamy się z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym ………/……… przez naszego syna / córkę ………….…………….……………… ur. …………….…………… r.Microsoft Word - Wniosek o odroczenie obowiÄ zku szkolnego SP17.doc Author: ewa Created Date: 2/3/2020 12:48:29 PMWniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego.. i. Wczesne i inne.. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego (wersja .pdf) lub wersja .doc.WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.. 4 i 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Zwracam się z prośbą o odroczenie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 20 .. / 20 …., zgodnie ze wskazaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla mojego dziecka: (imię i nazwisko dziecka)WNIOSEK.. Zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego mojego/j syna/córki imię/nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania w klasie pierwszej, na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Władysława Broniewskiego w Krakowie.. Ponad 6 proc. wniosków ws..

o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego.

Zgoda rodziców na badanie na terenie placówki.. Filia Szkoły Podstawowej nr 95, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków - Telefon: +.Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego.. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.Niemstów, dnia .. imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekunaOdroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być orzeczone w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, nie dłużej jednak niż o jeden rok.. mojego dziecka.. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.. i.ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PROCEDURA O - 04 1. oraz moich, jako rodzica / prawnego opiekuna, w tym umieszczonych w niniejszym wniosku,Wzór pisma o wydanie skierowania do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i.do wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka załączona musi być opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej; ostateczny termin składania wniosku to 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Zespołu, w obwodzie którego dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i wniosku rodziców: a) po otrzymaniu opinii publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka, rodzic musi złożyć do dyrektora szkoły podstawowej obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o wydanie .Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego można złożyć w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.. Zaświadczenie otolaryngologiczne.. Zwracam się z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnymOdroczenie dziecka od obowiązku szkolnego o jeden rok odbywa się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów kierowany do dyrektora szkoły.. zgodnie z opinią..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt