Protokół z zebrania klasowego

Pobierz

Protokołem nazywa się ponadto dokument, który relacjonuje przebieg jakichś zdarzeń i potwierdza przeprowadzone czynności (np. protokół zdawczo-odbiorczy).PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RUDAWIE Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2017 R. Zebranie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2.. Protokół z posiedzenia zespołu przedmiotowego.pdf.. Planowana godzina zebrania wiejskiego to 17:00 ze względu na brak kworum zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 17:15.. Ad 2 Ewa Chopin reprezentująca pierwszoklasistów .Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. Na koniec złożyła uczestnikom podziękowanie za udział oraz podała do wiadomości termin następnego zebrania, które odbędzie się 12 grudnia 2005 r. NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Protokół.. Ilość obecnych: 133 według listy obecności - załącznik do protokołu.. Przewodniczący zebrania poprosił przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie wniosków (tylko, jeżeli wpłynęły) złożonych do Komisji przez członków klubu (protokół w załączeniu).. Sprawa oczywista, na każdym zebraniu musi być lista!. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Protokół nr 04/2011 Zebrania samorządu uczniowskiego Z dnia 14.04.2011r..

Protokół z zebrania z rodzicami.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Wybór protokolanta - protokolant otrzymuje notatkę do uzupełnienia .. Details .Title Druk protoko Bu zebrania z rodzicami Author: Gimnazjum w Radziłowie Subject: Druk protokołu zebrania z rodzicami Created Date: 12/4/2006 12:00:00 AM** kopię protokołu wychowawca przekazuje do pedagoga szkolnego.. 4.Title: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU Author: Asus Last modified by: Rysiek jach Created Date: 2/12/2018 12:53:00 PM Company: trans Other titles: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁUAuthor: Prezes Created Date: 09/01/2014 05:21:00 Title: Protokół z walnego Zebrania Rodziców Klasy Last modified by: Użytkownik Company: Fundacja Rodzice SzkolPrzekazała informację o możliwości korzystania bezpłatnie z internetu, w każdy dzień tygodnia w godzinach od 18 - 20 w Domu Kultury.. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty z godziny 1700 na 1730, zgodnie z § 61 ust.. Powitanie 2.. Gotowy szablon do wydruku i edycji możecie pobrać poniżej: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA; Prośba o podpisanie listy obecności..

Jak napisać protokół?

: Protokół to oficjalne pisemne sprawozdanie z przebiegu spotkania, rozprawy, posiedzenia, obrad, wyborów, wykonania czynności lub .PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO odbytego w dniu 16 lutego 2015 r. w Piasku.. Zapoznanie z programami nauczania, Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, projektami: planu wychowawcy klasy, WZO.. Obecnych na zebraniu było łącznie 85 osób (listy obecności w załączeniu do Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 3.Zatwierdzenie propozycji.. I Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST z dnia 5.03.2005 r. Porządek dzienny: 1.. Prośba o podpisanie listy obecności - Lista obecności rodziców na zebraniu.. Rozpoczęcie obrad nastąpiło w II terminie, przy wymaganym do ważności podjętych .PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU Author: Asus Last modified by: KB Created Date: 2/6/2018 6:50:00 PM Other titles: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU .Plik PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc na koncie użytkownika the_best_asia • folder Pedagog szkolny • Data dodania: 3 wrz 2011Protokół posiedzenia rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant dołączając do protokołu.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.Protokół to oficjalna forma wypowiedzi, której celem jest sprawozdanie z przebiegu rozprawy, posiedzenia, zebrania itp..

Otwarcie zebrania i wybór prezydium.

Zapoznanie rodziców z informatorem i kalendarzem szkolnym.. Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania .Protokół z zebrania ogólnego rodziców odbytego w dniu 15.02.2017 r. Obecni: według załączonej listy Porządek zebrania: 1.. Jedna dla nauczyciela, jedna dla przedstawiciela trójki grupowej.PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZCZEGO CZŁONKÓW PZD w ROD "GÓRNIK" w Zgorzelcu odbytego w dniu 13 sierpnia 2021 roku.. 2 .Data zebrania: Temat zebrania: Zebranie organizacyjne (rok szkolny 20__/20__) Powitanie, przedstawienie nauczycieli.. Rozdanie rodzicom protokołów .Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2018/2019 - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu - podział zadań w zespole.PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Członków Stowarzyszenia Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur Zielona Góra - 30 maja 2007 r. W zebraniu wzięło udział czternastu spośród trzydziestu członków Stowarzyszenia..

OP -02(Zał.2)protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej wzór.

Ad.Egzemplarz 1/4 Protokół z Zebrania Założycielskiego z dnia 00.00.20XX r. Strona 5 z 5 Zakończenie zebrania.. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią (na komputerze w bibliotece) i zgłoszenia pisemnie .Porządek zebrania: otwarcie zebrania, przedstawienie proponowanego porządku obrad, ewentualne uwagi do porządku obrad, przyjęcie porządku obrad, dyskusja mieszkańców, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego .W związku z tym Walne Zebranie jest prawomocne, zdolne do podejmowania wiążących decyzji w formie uchwał i wniosków.. Porządek zebrania: 1.Wystąpienie Pana Dyrektora 2.Podanie propozycji dotyczącej organizacji szkolnego wieczorku integracyjnego.. Zaproszeni przedstawiciele (imię, nazwisko, stanowisko względnie funkcja społeczna, nazwa organizacji, instytucji, którą reprezentuje): Dariusz Skrobol - Burmistrz PszczynyStrona 1 z 2 Druk od: 1 2.0 3.201 9r.. Ankieta dla rodziców - "Czy moje dziecko potrafi ?". Ad 1 Dyrektor szkoły Pan .. powitał zebranych, po czym przedstawił zasady panujące w szkole.. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w I półroczu roku szkolnego 2016 .Proponuję przygotować protokół z miejscami do wypełnienia, zgodny z planem naszego zebrania.. Planeria.pl - Pierwszy.. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej .Protokół z zebrania* z rodzicami uczniów klasy I b przeprowadzonego dnia 12 września 2012 r. Temat: Zebranie organizacyjne związane z rokiem szkolnym 2012/2013 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt