Pismo do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

Pobierz

Sporządzone pismo złożyć można osobiście w biurze podawczym prokuratury lub przesłać na właściwy adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.. Nie ma znaczenia czy pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania zostanie wysłane do Policji czy Prokuratury.Wniosek do prokuratury- czas oczekiwania .. 00-000 Warszawa.. Warszawa, dn. 31.02.2007 r. Jan Kowalski.. Warszawa XXX .. Adwokat wypyta Cię o wszystkie okoliczności sprawy, a następnie przygotuje pismo, zawierające odpowiednie uzasadnienie.. Pismo takie .Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możemy złożyć ustnie bądź pisemnie: Jeśli zdecydujemy się zrobić to pisemnie, powinniśmy opisać całe zdarzenie i wysłać pismo do prokuratury (wzór zawiadomienia Załącznik 1).. • pisemnie, wysyłając odpowiednie pismo do właściwej jednostki Policji lub właściwej wg miejsca zaistnienia przestępstwa Prokuratury Rejonowej.. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa [pdf] Pouczenie dla pokrzywdzonego [pdf] Pouczenie dla podejrzanego [pdf] Pouczenie dla tymczasowo aresztowanego [pdf] Pouczenie dla zatrzymanego Europejskim Nakazem Aresztowania [pdf] Pouczenie dla świadka [pdf]Pismo takie powinno zawierać następujące elementy: w prawym górnym rogu powinno znajdować się oznaczenie miejscowości i daty sporządzenia pisma, w lewym górnym rogu należy zamieścić dane osoby zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu,ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE..

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Cena: 10,00 zł.Pisemne zawiadomienie o przestępstwie.. Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada taką informację, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość itp.. Wcześniejsze zawiadomienia o przestępstwie niealimentacji: Przepisy dotyczące przestępstwa niealimentacji uległy zmianie na korzyść pokrzywdzonego.Jeżeli składasz pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to powinieneś zadbać, aby pracownik Policji lub Prokuratury przyjmujący od Ciebie pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa potwierdził ten fakt, podpisując drugi egzemplarz pisma wraz z datą otrzymania pisma.. W imieniu własnym, informuję o możliwości popełnienia na moją szkodę przez: Adama Nowak - s. Józefa i Anny, ur. we Wrocławiu w dniu 19 stycznia 1961r.. na szkodę Jana Nowaka prowadzącego działalność gospodarcząO przestępstwie tym można zawiadomić policję osobiście, na Komisariacie Policji, co zostanie odnotowane w spisanym protokole..

W lewym górnym rogu należy umieścić dane zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa (imię, nazwisko, adres).

Niniejszym ja, pokrzywdzony w przedmiotowej sprawie, zawiadamiam o popełnieniu przez funkcjonariuszy Policji z Warszawy w dniu 21.06.2002: - przestępstwa z artykułu 160 KK: polegającego na narażeniu mnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo .Organy ściągania znają prawo karne i same dojdą do tego, jakie przestępstwo zostało popełnione.. Jak udało nam .. W zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa oszustwa powinieneś podać jak najwięcej szczegółów, pozwalających organom ścigania do jak najszybszego wykrycia sprawcy.Gdzie złożyć pisemne zawiadomienie o przestępstwie?. ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA Przykład Niniejszym zawiadamiam, iż Pan/Pani…………………………popełnił/a przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą kwalifikowane z art. 207 § 1 Kodeksu karnego przez to, że w okresie od…….….do…….roku znęcał/a sięW prawnym górnym rogu zawiadomienia należy oznaczyć miejscowość i datę sporządzenia pisma.. We wniosku wymienione były m.in przestępstwa takie jak kradzież, zniszczenie mienia, znęcanie psychiczne i przemoc fizyczna..

Co do zasady postępowanie powinna prowadzić prokuratura właściwa ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa.Pisma procesowe.

we Wrocławiu przy ul. Xxx 1/5,Wzór Warszawa, dn. 1 stycznia 2015 r. Jan Kowalski ul. Marszałkowska 1 00-001 Warszawa PROKURATURA REJONOWA WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO O POPEŁNIONYM PRZESTĘPSTWIE ORAZ WNIOSEK O ŚCIGANIE Informuję o popełnieniu przez [imię i nazwisko podejrzanego] przestępstwa groźby karalnej i wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie .pisemnie - składając w jednostce Policji lub w biurze podawczym Prokuratury (właściwej miejscowo ze względu na miejsce popełnienia czynu - w okręgu której popełniono czyn) pismo zawierające zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.o możliwości popełnienia przestępstwa Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k.. Pismo takie możesz wysłać na Policję lub Prokuraturę..

Witam, W okolicach 20 października 2014 mój znajomy złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury rejonowej.

zawiadamiam o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa oszustwa tj. art. 286 § 1 k.k. przez XX oraz XY wspólników spółki cywilnej AAA w ………………….. Zamiast jednak składać zawiadomienie na policji, pokrzywdzony może również wysłać zawiadomienie do prokuratury o spełnieniu przesłanek przestępstwa niealimentacji.. Sądowa 2 50-046 Wrocław.. Zawiadomić możemy również ustnie.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji może zostać złożone w formie pisemnej we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego jednostce Policji lub Prokuraturze, a także przesłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.. Możesz złożyć ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu) - wzór, do pobrania tu: zawiadomienie o przestępstwie nękania (stalkingu) - wzór Pobierz Zawiadomienie o stalkingu - pismoZawiadomić o popełnieniu przestępstwa można na dwa sposoby: • Osobiście, zgłaszając taki fakt w komisariacie Policji właściwym wg miejsca popełnienia przestępstwa.. Możesz także zlecić adwokatowi przygotowanie takiego zawiadomienia.. Do: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa.. Jeżeli zawiadamiający nie włada językiem polskim - protokół z tej czynności zostanie sporządzony z udziałem tłumacza.Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe ul. Kamienna 14 03 - 441 Warszawa ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPREŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Działając w imieniu własnym, niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez Marcina Kowalskiego przestępstwa uporczywego nękania polegającego na tym, że:Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.. Komenda Rejonowa Policji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt