Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pzu typ p plus

Pobierz

Wariant I - składka 54 zł, Wariant II - składka 62 zł, Wariant III - składka 68 zł.. Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie PZU opieka medyczna S. Klauzula sprzedażowa Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW .. Jana Pawła .Program ubezpieczeń na życie Ubezpieczenie na życie w 15-tu wariantach różniących się między sobą zakresem.. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) małżonek - osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona sepa-801 102 102 pzu.pl 1 Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA .. (dotyczy wyłącznie osób przystępujących do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus) W celu realizacji świadczeń proszę dzwonić pod nr tel.. Deklaracja przystąpienia .GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków umowy P0GP10 - ubezpieczenie grupowe P0KP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1.. Ubezpieczenia zdrowotne Opieka medyczna Standard w zakresie ubezpieczenia na życie z możliwością rozszerzenia do wariantów Komfort, Komfort Plus, Optimum oraz objęcia ochroną całej rodziny.Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowe-go ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.. Nowe warianty ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków są w tej samej cenie, ale o dużo szerszym zakresie .Numer deklaracji typ P Plus Numer polisy PZU W RAZIE WYPADKU Numer deklaracji PZU W RAZIE WYPADKU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1..

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW Dzieci ChUBB .

Oferta dla Funkcjonariuszy, Pracowników oraz Członków ich rodzin.. DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRZYSTĘPUJE TYLKO PRACOWNIK "Numer polisy" i "Numer deklaracji" są nadawane w momencie wprowadzenia do systemu PZU Życie, dlatego te pola proszę zostawić puste.. KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU dla (dalej Klub) Nazwa Jednostki Organizacyjnej np. zakładu pracy 2.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI I.. "Deklaracja zmiany" - pole proszę zostawić puste (nawet w przypadku dotychczas ubezpieczonych .DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus i ubezpieczeń dodatkowych .. 801 102 102.Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.. Zgoda na objęcie ubezpieczeniem i oświadczenie ubezpieczonego (wypełnia przystępujący do ubezpieczenia) Oświadczam, że: 1.. 8. proszę o kontakt przedstawiciela PTE PZU SA w celu przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień".Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia typ P Plus zwanego ubezpieczeniem podstawowym..

W dniu podpisania niniejszej deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim ani w szpitalu.

przystępujących do grupowego ubez-pieczenia typ P Plus o kodzie PTGP34 oraz ubezpieczeń dodatkowych, którzy bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia albo nie byli objęci innym ubezpieczeniem grupo-Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie typ życie i dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i szczególne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby, obowiązujące od 01.10.2018 r. do 01.07.2019 r.Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Kod warunków: P0GP10 Kod warunków: P0KP10 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,801 102 102 pzu.pl 1 Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole jedynie w przypadku dokonywania zmiany) zmiany zakresu ubezpieczenia zmiany danych ubezpieczonego zmiany uposażonych (unieważniam wszystkie poprzednie dyspozycje dotyczące .GRUPOWE UBEZPIECZENIE TYP P PLUS Wersja z dnia 1.10.2018 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, II Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 27­020­60­6,DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA 2 V..

P Plus daje także możliwość znacznego rozszerzenia ochrony - proponujemy liczne ubezpieczenia dodatkowe.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DEKLARACJA ZMIANY .. III Assistance (nie dotyczy grupowego ubezpieczenia PZU W RAZIE WYPADKU) .. przystępujących do grupowego ubez-pieczenia typ P Plus o kodzie PTGP34 oraz ubezpieczeń dodatkowych, którzy bezpośrednio801 102 102 pzu.pl 1 Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCHWybieram dodatkowe grupowe ubezpieczenie Asystent w czasie utraty zdrowia ( dotyczy wyłącznie osób przystępujących do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus ) W celu realizacji świadczeń proszę dzwonić pod nr tel.. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) akty terroru - działania indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celuDEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA.. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) akty terroru - działania indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celuNumer polisy typ Plus PZUŻ 288/3/WRPL 1/2 Numer deklaracji typ P Plus Numer polisy PZU W RAZIE WYPADKU Numer deklaracji PZU W RAZIE WYPADKU Numer polisy lekowej Numer deklaracji lekowej DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1..

Ubezpieczony może być objęty ubezpieczeniem wyłącznie w ra-mach jednej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.

KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU dla (dalej Klub) Nazwa Jednostki Organizacyjnej np. zakładu pracy 2.. Zapoznałam/em się z warunkami ubezpieczenia, w szczególności w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia i składki.Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia typ P Plus zwanego ubezpieczeniem podstawowym.. Administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia jest PZU Życie SA z siedzibą przy al.. Zapewniają one wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1.. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY § 6 PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci ubezpie-Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie PPLUS .. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okre-ślenia oznaczają: 1) akty terroru - działania indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celu wprowadzenia chaosu, Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)akty terroru - działania indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celu wprowadzenia chaosu,być zawarta więcej niż jedna umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, z zastrzeżeniem ust.. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY § 6 PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci ubezpie-PIERWSZE UBEZPIECZENIE to ubezpieczenie grupowe typ P PLUS i NNW, które zawiera trzy warianty różniące się wysokością świadczeń i wysokością składek.. Ubezpieczony może być objęty ubezpieczeniem wyłącznie w ra-mach jednej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.. 801 102 102.Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia (proszę zakreślić odpowiednie pole) I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH XXXX/0000 1/2 Zmiana deklaracji z powodu (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)Numer deklaracji typ P Plus Numer polisy PZU W RAZIE WYPADKU Numer deklaracji PZU W RAZIE WYPADKU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DEKLARACJA ZMIANY Określenia, które zostały zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.MAŁŻONKA i PEŁNOLETNIE DZIECKO, przystępujących do grupowego ubez-pieczenia typ P Plus o kodzie PTGP34 oraz ubezpieczeń dodatkowych, którzy bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia albo nie byli objęci innym ubezpieczeniem grupowym na życie w PZU Życie SA albo byli objęci takim ubezpieczeniem krócej niż 12 miesięcy.P Plus to ubezpieczenie podstawowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt