Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Pobierz

Rozwiń Metryka.. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.. Podmiot udostępniający informację: Data utworzenia: 2019-06-06: .. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.. Chodzi mi o to, że teraz będę składała dokumenty do szkół i muszę napisać podanie w którym wpisze (tak myślę że takie muszę napisać do każdej szkoły) którą szkołę podałam jako pierwsza którą jako drugą i którą jako 3 i nie wiem jak to napisać.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wypełnij drukowanymi literami) Dane osobowe Nazwisko Imię Drugie imię PESEL Tel.. Wrocławska 17 .. procesu rekrutacji dziecka do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności ustawy PrawoJAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie.. EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU.. 3.Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej jest złożenie w terminie wskazanym przez Kuratora Oświaty oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia .podanie o przyjęcie do szkoły.. O d 21 maja do 03 czerwca 2020 r. przeprowadzanie: a) prób sprawności fizycznej.. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Szczegółowy opis oferty szkół ponadpodstawowych, poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach..

podanie o przyjęcie do szkoły (format pdf) można pobrać --> klikając TUTAJ.

Korzystając z tego właśnie informatora, będziesz mógł elektronicznie wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Wrocławska 17 57-200 Ząbkowice Śląskie I. Odsłony: 40602 « poprz.. Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje.o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Od dwóch lat uczestniczę w zajęciach koła biologicznego prowadzonego w mojej szkole.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (wypełnić drukowanymi literami) Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 według niżej przedstawionych preferencji: Nr NAZWA SZKOŁY Typ Profil /zawód Języki obce kontynuacja II język 1.. Przeprowadzenie sprawdzianu do Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00 od 26 lipca 2019 r. 30 lipca2019 r. do godz. 15.00 2.. Stanisława Staszica ul.. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnychWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ ..

...PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im.

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel.. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (proszę zaznaczyć wybraną klasę oraz w przypadku niezakwalifikowania do wybranej klasy proszę określić drugi i trzeci wybór): .Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Do Dyrekcji III LO im.. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów .Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. kontaktowy E-mail Szkoła z której wywodzi się kandydat Województwo Powiat Gmina Miejscowość Nazwa Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej według poniższych preferencji:Pisząc podanie o przyjęcie do szkoły w prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość oraz datę składania podania.. b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowychSzkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia (pdf) W przypadku wyboru innowacji mundurowej konieczne jest podanie rozmiarów kandydata: Pobierz tabelę rozmiarów (pdf)Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje: od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00: 12.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej..

Informacje o obłożeniu klasJak napisać podanie do szkoły średniej?

Obecnie jestem uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 w XXXXXX.. Dane kandydata 1 Imię Nazwisko Drugie imię 2 Data i miejsce urodzenia 3 PESEL Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 4Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.Napisz podanie o przyjęcie do wybranej przez ciebie szkoły ponadpodstawowej.. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno-prawnym w roku szkolnym 2002/2003..

Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły ponadpodstawowej 1.

DANE OSOBOWE: DANE OSOBOWE KANDYDATA ZAPISUJĄCEGO SIĘ DO SZKOŁY Imię (imiona) Nazwisko Kod zapisu *Numer PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia Dane adresowe Telefon kontaktowy Adres e-mail DANE OSOBOWE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DANE Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun)Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11 maja do 20 maja 2020 r., godz.15.00.. Nazwa Szkoły we Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako .Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o przyjęcia mnie do klasy I o profilu biologiczno - angielskim.. od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie1.. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego .PODANIE O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM I.. Niżej, z lewej strony, dane nadawcy, a tuż pod nimi po prawej .PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM.. Wypełnia uczeń:Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.. nast..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt