Protokół z zapytania ofertowego wzór

Pobierz

1 - Karta oceny ofert - zestawienie .Formularz ofertowy.doc.. 6.Protokół z otwarcia ofert na paliwo.pdf.. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euroz Umową, Zapytaniem ofertowym lub Ofertą, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych, do wymiany dostarczenia Oprogramowania zgodnego z Umową.. Oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie i sporządzających protokół o braku powiązańPROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU 1. Zamawiający w dniu .. na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku .. 1 Umowy.. Strona 1 Celestynów, dn. 03.09.2012r.. Zamawiający .z Umową, Zapytaniem ofertowym lub Ofertą, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych, do i dostarczenia Oprogramowania zgodnego z Umową.. Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY do Zapytania ofertowego 2/S/2018 z dnia 14.06.2018 r. Zamówienie "Realizacja robót budowalnych dla projektu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywoływania personelu medycznego przez Schima sp.. Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań Zamawiającego z Wykonawcami którzy złożyli oferty 4..

Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe: Na zakup wraz z dostawą soli drogowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg Akcja Zima 2019/2020 - rozstrzygnięte.. Protokół postępowania w trybie podstawowym.. 4 ustawy Pzp - sporządza raport w terminie miesiąca od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niej.4) Protokół odbioru - dokument dotyczący odbioru Urządzeń przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; 5) Urządzenia - oznacza media konwertery, nabywane i dostarczone w ramach Umowy, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Umowy (Zapytanie ofertowe), wraz z Dokumentacją, koniecznymZaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi .. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 50.000,00 PLN netto włącznieW rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego nr 88/2021 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust..

Załącznik nr 1B do Zapytania ofertowego.

z o.o., z siedzibą w Szczecinie, 71-441, ul.. Wzór umowy.. 2 - Arkusz ofertowy - Zał.. 1 pktUpublicznienie zapytania ofertowego dla podmiotu niepodlegającego zapisom ustawy PZP.. Złożone oferty 3.. Dane Zamawiającego: .. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. .. "Protokół depozytowy", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, zaś dopiero poZapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. na dostawę serwera, oprogramowania oraz licencji: (w związku z pytaniami Oferentów i koniecznością doprecyzowania zapytania ofertowego w kwestii wymaganych licencji firmy Microsoft, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00)Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.. 3.Wzór umowy.doc.. Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys dla każdej z oferowanych mikroinstalacji OZE osobno.Raport z realizacji zamówienia z art. 446 ustawy Pzp - wzór Zamawiający - stosownie do art. 446 ust.. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania Protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 8. ust.. 9.1 Załącznik nr 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2013/POKL WZÓR PROTOKOŁU, STANOWIĄCEGO DOKUMENT WYBORU OFERTY W związku z realizacją projektu Kompetencje i informatyzacja - profesjonalne zarządzanie uczelnią, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działania 4.PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT do zapytania ofertowego nr 4/POKL/2012..

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego.

4.Oświadczenie wykonawcy.doc.. 7.Protokół z wyboru oferty na paliwo.pdf .. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.. Zapytanie ofertowe.. 2 pkt.. 2 pkt.. 5.Odpowiedź na pytanie z dnia 31.03.2021.pdf.. Ze względu na korektę treści zapytania ofertowego, wydłużono termin składania ofert do 28.04.2016 r. do godz. 15:00.. Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2021 na Zakup i dostawę oleju napędowego zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert,- odpowiedzi i wyjasnienia dotyczące zapytania ofertowego na zakup artkułów biurowych - protokół z rozeznania rynku - artykuły biurowe, papier kserograficzny oraz materiały eksploatacyjne Świadczenie usług polegających na dozorze i ochronie osób i mienia, pełnieniu funkcji portierskiej, wraz z podjęciem, w przypadku zagrożenia .Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji koordynatora działań w Szkole Podstawowej nr 5 im.. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień .Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.. Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ WYBORU OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/POIR 4.1.2/QWERTY/2016 725-003.97-21 Zapytanie ofertowe dotyczyło wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach lv osi priorytetowej..

Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej 2.

Załącznik nr 4 do Zapytania.. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust.. "Zwiększenie potencjału naukowo-Załączniki do protokołu: 1.. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1.Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy.. z o.o. we Wrocławiu" I.. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT do zapytania ofertowego nr 4/POKL/2012 W dniach przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego dotyczącego .. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.Załącznik nr 4 - Wzór Zapytania ofertowego Szczecin, 28.09.2021 r. (miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy SZ.JRP.SI 1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLNz przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania Protokołu odbioru z zastrzeżeniami adres mailowy wskazany w § 8. ust.. W celu udzielenia zamówienia na zadanie: Wykonanie usługi polegającej na promocji prasowej - publikacji artykułów sponsorowanych w prasie biznesowej o zasięgu lokalnym w ramach projektu pn. Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych.Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia.. OFERTA W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .. dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.. 3 - Wzór umowy z Wykonawcą.. Załącznik nr 4 wzór protokołu "zapytanie ofertowe" Protokół zapytania ofertowego Nazwa właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu prowadzącej postępowanie:Protokół z wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie art. 4 ust 8, 8a i 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1.. Uwaga!. WZÓR ZAPYTANIE OFERTOWE 1.. Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.. lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego.. 1 Umowy.Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu .. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Inżynierii Miejskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków numer wpisu 20, NIP:zapytania ofertowego nr 80/2021 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.. Protokół z wyboru ofert..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt