Upoważnienie do odbioru wyników histopatologicznych

Pobierz

Badania histopatologiczne.. (data i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia)Miejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ.. z 2012 r. poz. 159 z późniejszymi zmianami) upoważniam: Pana/Panią: Imię i nazwisko: Nr PESEL: (numer.. nalezy zlozyc osobiscie w wybranym oddziale w .Do odbioru moich wyników badań ……………………………………………………………………….. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.. z dnia: .. Z UPOWAŻNIENIA .. do odbioru moich wyników badań histopatologicznych.. data i podpis.. Data i podpis pacjenta.UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Imię i nazwisko Pacjenta……………………………………………………………………… Numer PESEL Pacjenta……………………………………………………………………….. Wydanie II 28.12.2018 F-167 Szpital Zakonu Bonifratrów św.1.. histopatologicznych wzor doc ( upowaznienie_do_odbioru_wynikow_badan_histopatologicznych_wzor_doc.pdf ) .. Dokumenty dla Pacjenta.. 25 644 45 73).Uwaga!. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.. Podpis upoważniającego Osoba odbierająca wynik musi okazać upoważnienie oraz swój dokument tożsamości.. W PAJĘCZNIE.. : …., PESEL:.. imię nazwisko legitymujący /a się dowodem osobistym nr i seria: .Upoważnienie do odbioru wyników badań histopatologicznych wzór Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia u pracodawcy2..

upowaznienie do odbioru wynikow badan.

Definicja.. data i podpis .. czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnieniedo odbioru wyniku mojego badania histopatologicznego upoważnienie jest jednorazowe Data i czytelny podpis osoby badanej Data i podpis odbierającego wynik badaniaUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. : / .Starowiejskiej 15 wyniki badań histopatologicznych z Oddziałów Szpitalnych /Poradni Specjalistycznych/ Pracowni Endoskopii zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 15 od dnia 19 marca 2020 r. będą do odbioru w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Formińskiego 14 w Siedlcach - I piętro (tel.. 98-330 Pajęczno ul. 1 Maja 13/15 tel.. Skierowanie na badanie cytologiczne moczu.. z o.o., 61-485 Poznań,.. Pliki do pobrania: Deklaracja świadomej zgody na badania genetyczne.. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ .. Niniejszym udzielam upoważnienia do odbioru mojego wyniku badania (proszę wskazaćmiejscowość i data Ja, niżej podpisana/y .POTWIERDZENIE ODBIORU WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO.. SAMODZIELNY PUBLICZNY .. Jana Pawła II w Krośnie w dniu …………… ………………………………………………….. Warsztaty z immunohistochemii dla techników histopatologii.. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia.Szczególnie jeśli chodzi o tzw. Zasadnym zatem wydaje się, składanie przez pacjenta lub osobę przez niego upoważnioną , wniosku w którym uprawniony określa..

Wyniki badań histopatologicznych.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do .Do odbioru moich wyników badań .. /imię nazwisko i pesel pacjenta/ ……………………… Czytelny podpis pacjenta ……………………………………… Czytelny podpis osoby odbierającej wynikupowaŻnienie jednorazowe do odbioru wyniku badania Ja, niżej podpisany.. legitymujący się dowodem tożsamości ………………………………PESEL…………………UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU Upoważniam Panią/ Pana ……………………………………………………………………….….. legitymującą/ego się dokumentem tożsamości nr ………………………………… do odebrania wyniku na nazwisko ………………………………………………………….…….do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia .. podpis Dmog/0104 .. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .do odbioru dokumentacji medycznej : -w następującej części: mojej karty informacyjnej (karta informacyjna leczenia szpitalnego wraz z dokumentami z wypisu) moich wyników badań histopatologicznychPacjenci, którzy z różnych względów, nie mogą odebrać wyników osobiście zobowiązani są do wypełnienia stosownego formularza dostępnego w Punkcie Pobrań laboratorium, który stanowi upoważnienie do odbioru wyników przez inną osobę.. Skierowanie na badanie cytologiczneupoważnienie do odbioru wyników badań histopatologicznych: 7: 2: upoważnienie do odbioru wyników badań doc: 7: 3: upoważnienie do odbioru wyników badań rezonansu: 7: 4: upoważnienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych: 6: 5: upoważnienie do odbioru wyników badań luxmed: 5: 6: upoważnienie do odbioru wyników badań sanepid: 4: 7upoważnienie do odbioru dokumentów: 7: 2: upoważnienie do odbioru wyników badań histopatologicznych: 6: 3: upoważnienie do odbioru wyników badań rezonansu: 6: 4: upoważnienie do odbioru wyników badań doc: 6: 5: upoważnienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych: 5: 6: wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego: 5: 7Upoważnienie do odbioru wyników bada ..

seria i nr ..... do odbioru moich wyników badań histopatologicznych.

Zakładu i przedkłada upoważnienie, a następnie pisemnie potwierdza odbiór wydanego odpisu wyniku badania.. Upoważnienie powinien pacjent przekazać osobie odbierającej wyniki jego badań, jeżeli nie jest .. Formularz do badnia na HIV należy wydrukować na jednej kartce z dwóch stron w ten sposób, że gdy złożymy w miejscu oznaczonym przerywaną linią, karta utworzy mini książeczkę.. To samo było, gdy czekałam na wynik histopatologii po operacji piersi.UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .. Do odbioru wyników badań laboratoryjnych: Kod materiału ze zlecenia .do odbioru badania: TK/ USG/ RTG/ badań endoskopowych/ inne .. (właściwe podkreślić).. Oswiadczenia.. WYNIKI BADAN.. ORAZ UPOWAŻNIENIE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU.. (rodzaj badań) wykonanych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im.. Czas oczekiwania na wynik - 10 dni roboczych.. Upoważnienie jest wyłącznie pozwoleniem na wykonanie danej czynności, na przykład do odbioru dokumentów z urzędu.. Zarówno " Oświadczenie " jak i " Upoważnienie " są traktowane jako dokumentacja .upoważnienie do odbioru wyników badań histopatologicznych wzór doc.pdf (21 KB) Pobierz..

O sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz.

Pamiętaj, że upoważnienie, to potoczna nazwa pełnomocnictwa, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak również odebranie przesyłki, dowodu .Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia .. Udzielającego zamówienie co najmniej razy w tygodniu.Upoważnienie a pełnomocnictwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt