Upoważnienie do odbioru stypendium

Pobierz

Stypendium dla osób niepełnosprawnych.. Michał Klejny.. Jeśli upoważnienie dotyczy firmy, wskazane jest, by znalazła się na nim również pieczątka danego podmiotu.UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym seria …… nr ………………………… jednorazowo upoważniam Panią/Pana ………………………………….……………………………………………………………do odbioru stypendium/zasiłku szkolnego oraz wydanej decyzji w ramach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w miejscu wskazanym przez Udzielającego stypendium/zasiłek szkolny.. WNIOSKI DO POBRANIA: Upoważnienie do odbioru decyzji WKS (106 KB) Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania (271 KB) Zgłoszenie (zmiana) numeru kontaRegulamin przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe Dokumenty Upoważnienie Do odbioru dziecka ze szkoły przez inne osoby niż rodzice / opiekunowie prawnido zło żenia w moim imieniu kompletu dokumentów wymaganych do przyj ęcia na I rok studiów .. (prosz ę wpisa ć odpowiednio pierwszego stopnia/ drugiego stopnia/jednolitych magisterskich), .Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku.. Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów: wniosek o stypendium socjalne: dostępny w USOSweb; wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych: dostępny w USOSweb; wniosek o stypendium rektora: dostępny w USOSweb; wniosek o zapomogę: dostępny w USOSwebcel wydania upoważnienia - upoważnienie sporządza się w określonym celu; zazwyczaj upoważnia się daną osobę do wykonania konkretnej czynności..

Do pobrania: Wzór upoważnienia do odbioru kwoty stypendium(.

Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia (nie są akceptowane skany czy kserokopie) należy złożyć potwierdzenie .upoważniam Pana/ią.. Powodem nie odebrania świadczenia osobiście jest ……………………………………….UPOWAŻNIENIE Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………………….. legitymującą(-ego) się dowodem osobistym nr………………………………………………… do odbioru należnej mi kwoty: - wynikającej z rozliczenia stypendium szkolnego - zasiłku szkolnego*Administratorem danych osobowych osoby upoważnionej jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w (87-100) Toruniu, przy ul. Gagarina 11, który będzie przetwarzał dane w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL, nr dowodu osobistego jedynie w postaci wglądu w te dane oraz podpisu, gdy niezbędne będzie potwierdzenie odbioru stosownej decyzji.Ważny do: W przypadku braku dowodu osobistego wybrać z niżej wymienionych dokument potwierdzający tożsamość : Paszport (organ wydający i numer) Karta pobytu (organ wydający i numer) do odbioru decyzji administracyjnej: pomocy społecznej* stypendium szkolnego/zasiłku szkolnegoZaleca się, aby osoby wyjeżdżające za granicę upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu i złożenia wniosku oraz załatwiania wszelkich niezbędnych spraw związanych z przyznaniem stypendium socjalnego..

Może być to, np. upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

zamieszkałego/ą : o numerze PESEL.. ( fakt zarejestrowania, ( okres/y zarejestrowania w PUP, ( okres/y pobierania ( zasiłku, stypendium oraz wysokość), ( okresy mojego lub mojej rodziny ubezpieczenia.wystarczy zdanie :"upoważniam moją mamę .. legitymującą się dowodem osobistym numer.. do realizacji (przedłożenie faktur, odbiór pieniędzy) mojego stypendium szkolnego przyznanego decyzją burmistrza/wójta numer ,.z dnia.. na rok szkolny.Stypendia i zapomoga.. (podpis Pobierającego stypendium) _____ * Upoważnienie może być udzielone tylko osobie pełnoletniej.Nazwa: upoważnienie do odbioru stypendium w kasie.docx Opis: Brak opisu Utworzono: Brak daty utworzenia Data dodania: 2017-07-12 13:01:05 Autor pliku: Brak autora Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz Rozmiar pliku: 0.01 MB Rozszerzenie pliku: docxUpoważnienie do odbioru zaświadczenia; Terminarz 2020/2021; Podręczniki 2020/2021; Kalendarz 2020/2021; Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021; Rada Rodziców; Świadomy uczeń - Bezpieczny uczeń; Świetlica szkolna.. Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów.. do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 20……/20…… i jego odbioru w kasie oraz do reprezentowania mnie we wszelkich sprawach związanych z przyznaniem i realizacją stypendium szkolnego..

Pobierz wzor upowaznienia do odbioru prawa jazdy: http: pliczek.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt